Gwna O nas Statut
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:85. Error 9: Invalid character

Menu

Statut
Grnolskiego Towarzystwa Przyrodniczego im. Andrzeja Czudka


Rozdzia I. Postanowienia oglne

1

Grnolskie Towarzystwo Przyrodnicze im. Andrzeja Czudka, zwane dalej Towarzystwem posiada osobowo prawn i dziaa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001 roku, Nr 79, poz. 855 z pn. zm.) oraz postanowie niniejszego statutu.

2

Siedzib Towarzystwa jest miasto Katowice.

3

1. Terenem dziaania Towarzystwa jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej ze szczeglnym uwzgldnieniem wojewdztwa lskiego.
2. Dla realizacji celw statutowych Towarzystwo moe prowadzi dziaania poza granicami kraju na terenie innych pastw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

4

Towarzystwo powoane jest na czas nieokrelony.

5

Towarzystwo wsppracuje z krajowymi, zagranicznymi i midzynarodowymi organizacjami pozarzdowymi i innymi instytucjami. Moe pozostawa czonkiem tych organizacji na zasadach penej autonomii.

6

Towarzystwo opiera swoj dziaalno na pracy spoecznej czonkw. Do prowadzenia swoich dziaa moe zatrudnia pracownikw oraz powoywa biura.

Rozdzia II. Cele i sposoby ich realizacji

7

Celem Towarzystwa jest prowadzenie dziaalnoci w zakresie ekologii, ochrony rodowiska, dziedzictwa przyrodniczego i edukacji.

8

Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:
1. Prowadzenie dziaa na rzecz ochrony przyrody.
2. Prowadzenie bada przyrodniczych.
3. Popularyzacj wiedzy dotyczcej przyrody, ekologii i rodowiska.
4. Organizacj i uczestnictwo w spotkaniach, konferencjach, seminariach, kursach, szkoleniach, warsztatach, prelekcjach, wykadach, wystawach i wycieczkach przedstawiajcych aktualny stan oraz wiedz dotyczc rodowiska naturalnego.
5. Integracj rodowisk ekologiczno ? przyrodniczych.
6. Wspieranie procesu edukacyjnego studentw z rnych rodowisk w zakresie ekologii, ochrony rodowiska i przyrody.
7. Wystpowanie z wnioskami do organw pastwowych i samorzdowych.
8. Wystpowanie na prawach strony reprezentujcej interes spoeczny oraz interes prawny uzasadniony celami statutowymi w postpowaniach administracyjnych, procedurach zwizanych z planami zagospodarowania przestrzennego oraz procesach sdowych zwizanych z ochron rodowiska, w procesach inwestycyjnych oraz procedurach planistycznych.
9. Opiniowanie planw, projektw, decyzji i uchwa organw administracji pastwowej i samorzdowej.
10. Przeprowadzanie i przedstawianie niezalenych opracowa, studiw, bada, analiz, ekspertyz, ocen, raportw i opinii wraz ze skadaniem wnioskw i postulatw w sprawach z zakresu dziaalnoci statutowej.
11. Prowadzenie dziaalnoci wydawniczej.
12. Wspprac z instytucjami naukowymi, stowarzyszeniami, fundacjami, przedsibiorstwami, rodkami masowego przekazu, administracj pastwow i samorzdow.
13. Podejmowanie wszelkich innych dozwolonych prawem dziaa sucych realizacji celw statutowych.

Rozdzia III. Czonkowie Towarzystwa

9

1. Czonkami Towarzystwa mog by osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadajce osobowoci prawnej. Osoba prawna oraz jednostki organizacyjne nie posiadajce osobowoci prawnej mog by czonkiem wspierajcym Towarzystwa.
2. Towarzystwo posiada czonkw:
a. zwyczajnych,
b. wspierajcych,
c. honorowych.

10

1. Czonkiem zwyczajnym Towarzystwa moe by kada osoba fizyczna, ktra:
a. zoy pisemn deklaracj czonkowsk,
b. przedstawi rekomendacj jednego czonka Towarzystwa.
2. Przyjcia nowych czonkw dokonuje Zarzd uchwa podjt nie pniej ni w cigu dwch miesicy od daty zoenia deklaracji. Przyjcia nowych czonkw moe dokona rwnie Walne Zebranie Czonkw w drodze uchway.
3. Czonkiem wspierajcym Towarzystwa moe zosta osoba fizyczna i prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadajca osobowoci prawnej deklarujca pomoc finansow, rzeczow lub merytoryczn w realizacji celw Towarzystwa.
4. Czonkiem wspierajcym staje si po zoeniu pisemnej deklaracji, na podstawie uchway Zarzdu podjtej nie pniej ni w cigu dwch miesicy od daty zoenia deklaracji.
5. Czonkiem honorowym Towarzystwa moe by osoba fizyczna, ktra wniosa wybitny wkad w dziaalno i rozwj Towarzystwa.
6. Czonkiem honorowym staje si po przyjciu uchway przez Walne Zebranie Czonkw na wniosek Zarzdu albo co najmniej 6 czonkw Towarzystwa.

11

Czonkowie zwyczajni maj prawo:
d. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do wadz Towarzystwa,
e. korzystania z dorobku i wszelkich form dziaalnoci Towarzystwa,
f. udziau w zebraniach, wykadach oraz imprezach organizowanych przez Towarzystwo,
g. zgaszania wnioskw co do dziaalnoci Towarzystwa.

12

Czonkowie zwyczajni maj obowizek:
a. brania udziau w dziaalnoci Towarzystwa i w realizacji jego celw,
b. uczestniczenia w Walnych Zebraniach Czonkw,
c. przestrzegania statutu i uchwa wadz Towarzystwa,
d. regularnego opacania skadek.

13

1. Czonkowie wspierajcy i honorowi mog bra udzia z gosem doradczym w statutowych wadzach Towarzystwa i posiadaj takie same prawa jak czonkowie zwyczajni, z wyjtkiem prawa do biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do wadz Towarzystwa.
2. Czonek wspierajcy ma obowizek wywizywania si z zadeklarowanych wiadcze, przestrzegania statutu oraz uchwa wadz Towarzystwa.
3. Czonkowie honorowi s zwolnieni ze skadek czonkowskich.

14

1. Czonkostwo w Towarzystwie ustaje na skutek:
a. dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynalenoci do Towarzystwa zoonej na rce Zarzdu,
b. wykluczenia przez Zarzd:
z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opat skadek czonkowskich przez okres
przekraczajcy rok lub niewywizywania si z obowizkw czonka Towarzystwa,
z powodu racego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowie i uchwa wadz Towarzystwa,
c. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sdu,
d. mierci czonka lub utraty osobowoci prawnej przez czonka wspierajcego.
2. Od uchway Zarzdu w sprawie pozbawienia czonkostwa w Towarzystwie przysuguje odwoanie do Walnego Zebrania Czonkw w terminie 14 dni od daty dorczenia stosownej uchway. Odwoanie jest rozpatrywane na najbliszym Walnym Zebraniu Czonkw. Uchwaa Walnego Zebrania jest ostateczna.

Rozdzia IV. Wadze Towarzystwa

15

Wadzami Towarzystwa s:
a. Walne Zebranie Czonkw,
b. Zarzd,
c. Komisja Rewizyjna.


16

1. Zarzd i Komisja Rewizyjna wybierane s przez Walne Zebranie Czonkw, przy obecnoci co najmniej poowy czonkw w gosowaniu jawnym zwyk wikszoci gosw. Walne Zebranie moe zdecydowa o przeprowadzeniu gosowania tajnego.
2. W razie, gdy skad wadz Towarzystwa ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupenienie ich skadu moe nastpi w drodze kooptacji, ktrej dokonuj pozostali czonkowie organu, ktry uleg zmniejszeniu. W trybie tym mona powoa nie wicej ni poow skadu organu.

17

Uchway wszystkich wadz Towarzystwa zapadaj w gosowaniu jawnym zwyk wikszoci gosw, przy obecnoci co najmniej poowy czonkw uprawnionych do gosowania w pierwszym terminie lub w drugim terminie, ktry nastpi nie pniej ni w cigu jednego tygodnia od daty terminu pierwszego, bez wzgldu na liczb obecnych czonkw, chyba, e dalsze postanowienia statutu stanowi inaczej. Walne Zebranie moe zdecydowa o przeprowadzeniu gosowania tajnego.

18

Kadencja wszystkich wybieralnych wadz Towarzystwa trwa 3 lata albo Zarzd jest odwoywany przez Walne Zebranie Czonkw.

19

1. Najwysz wadz Towarzystwa jest Walne Zebranie Czonkw.
2. Walne Zebranie Czonkw moe by zwyczajne i nadzwyczajne.
3. Zwyczajne Walne Zebrania Czonkw zwouje Zarzd raz w roku, jako sprawozdawcze, i co trzy lata, jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiajc mailowo lub telefonicznie czonkw o jego terminie, miejscu i proponowanym porzdku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania Czonkw. Kworum Walnego Zebrania Czonkw stanowi wszyscy obecni na zebraniu czonkowie Towarzystwa uprawnieni do gosowania.
4. Porzdek obrad Walnego Zebrania Czonkw przygotowuje Zarzd. Podczas zebrania przewiduje si moliwo skadania wnioskw.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Czonkw zwouje Zarzd:
a. z wasnej inicjatywy,
b. na danie czonkw Komisji Rewizyjnej,
c. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 liczby czonkw zwyczajnych Towarzystwa.
6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Czonkw powinno zosta zwoane przed upywem miesica od daty zgoszenia wniosku lub dania i obradowa nad sprawami, dla ktrych zostao zwoane.

20

Do kompetencji Walnego Zebrania Czonkw naley:
a. okrelenie gwnych kierunkw dziaania i rozwoju Towarzystwa,
b. uchwalanie zmian statutu,
c. wybr i odwoywanie wszystkich wadz Towarzystwa,
d. udzielanie Zarzdowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
e. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozda wadz Towarzystwa,
f. rozpatrywanie odwoa od uchwa Zarzdu,
g. podejmowanie uchway o rozwizaniu Towarzystwa i przeznaczeniu jego majtku,
h. podejmowanie uchwa w sprawie przyjcia czonka honorowego,
i. podejmowanie uchwa we wszystkich sprawach niezastrzeonych do kompetencji innych wadz Towarzystwa.

21

1. Zarzd jest powoany do kierowania ca dziaalnoci Towarzystwa zgodnie z uchwaami Walnego Zebrania Czonkw oraz reprezentuje Towarzystwo na zewntrz.
2. Zarzd skada si z 3 osb, spord ktrych na pierwszym posiedzeniu wybiera Prezesa, Wiceprezesa oraz Skarbnika.
3. Posiedzenia Zarzdu odbywaj si w miar potrzeb, nie rzadziej jednak ni raz na kwarta. Posiedzenia Zarzdu zwouje Prezes.
4. Zarzd obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
5. W uzasadnionych przypadkach Zarzd moe podj uchwa w drodze kontaktu telefonicznego lub mailowego - w takich sytuacjach protok z podjcia uchway sporzdza si na najbliszym posiedzeniu Zarzdu.
21a

Prawo reprezentowania Zarzdu Towarzystwa we wszelkich podejmowanych przez nie sprawach, posiada kady czonek Zarzdu. Ponadto prawo reprezentowania Towarzystwa we wszelkich podejmowanych przez nie sprawach, za wyjtkiem spraw majtkowych, posiada kady czonek Towarzystwa na podstawie penomocnictwa wystawionego przez Zarzd.

22

Do kompetencji Zarzdu naley:
a. kierowanie biec dziaalnoci Towarzystwa,
b. realizowanie uchwa Walnego Zebrania Czonkw,
c. zarzdzanie majtkiem Towarzystwa,
d. planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,
e. reprezentowanie Towarzystwa na zewntrz,
f. przyjmowanie i wykluczanie czonkw Towarzystwa,
g. zwoywanie Walnego Zebrania Czonkw,
h. ustalanie wysokoci skadek czonkowskich.

23

1. Komisja Rewizyjna powoana jest do sprawowania kontroli nad dziaalnoci Towarzystwa.
2. Komisja Rewizyjna skada si z 3 osb w tym przewodniczcego i zastpcy przewodniczcego wybieranych na pierwszym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej.
3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywaj si w miar potrzeb nie rzadziej jednak ni raz w roku. Posiedzenia Komisji zwouje przewodniczcy lub zastpca przewodniczcego.
4. Komisja Rewizyjna obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

24

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej naley:
a. kontrola caoksztatu dziaalnoci Towarzystwa,
b. ocena pracy Zarzdu, w tym corocznych sprawozda i bilansu,
c. skadanie sprawozda na Walnym Zebraniu Czonkw wraz z ocen dziaalnoci Towarzystwa i Zarzdu Towarzystwa,
d. wnioskowanie do Walnego Zebrania Czonkw o udzielanie absolutorium Zarzdowi,
e. wnioskowanie o odwoanie Zarzdu lub poszczeglnych czonkw Zarzdu w razie ich bezczynnoci,
f. wnioskowanie o zwoanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Czonkw.Rozdzia V. Majtek i gospodarka finansowa

25

1. rdami powstania majtku Towarzystwa s:
a. skadki czonkowskie,
b. darowizny, zapisy i spadki, rodki pochodzce z ofiarnoci publicznej (pod warunkiem przestrzegania przepisw ustawy z dnia 15 marca 1933 o zbirkach publicznych) lub ze sponsoringu,
c. dotacje, subwencje, udziay, lokaty.
2. Towarzystwo prowadzi gospodark finansow zgodnie z obowizujcymi przepisami.
3. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciania majtku Towarzystwa podejmuje Zarzd.

26

Do pism i dokumentw wicych pod wzgldem finansowym i majtkowym wymagane s podpisy dwch czonkw Zarzdu: Prezesa i Skarbnika.

Rozdzia VI. Postanowienia kocowe

27

Uchwa w sprawie zmiany statutu Towarzystwa podejmuje Walne Zebranie Czonkw bezwzgldn wikszoci gosw.

28

1. Uchwa o rozwizaniu Towarzystwa podejmuje Walne Zebranie Czonkw kwalifikowan wikszoci 2/3 gosw przy obecnoci co najmniej poowy czonkw uprawnionych do gosowania.
2. Podejmujc uchwa o rozwizaniu Towarzystwa Walne Zebranie Czonkw okrela sposb jego likwidacji oraz przeznaczenia majtku Towarzystwa i wyznacza likwidatora.

 

Strona powstala dzieki wsparciu finansowemu
Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska
oraz Funduszu Partnerstwa